Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XVIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Studia podyplomowe MDDP Akademia Biznesu

Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XVIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

22 10 2022 - Warszawa/Online

Kategoria: , ,
Cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, jak również dostarczenie praktycznej wiedzy w powyższym zakresie. W trakcie studiów omówione zostaną również inne zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, takie jak zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych. Całość studiów charakteryzuje ich praktyczne ujęcie, które opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym ekspertów – praktyków, których dedykujemy do realizacji poszczególnych zajęć.

Korzyści dla uczestników

Proponowane przez nas studia umożliwiają głównym księgowym, skarbnikom urzędów miast i gmin oraz innym pracownikom działów finansowo–księgowych, uzupełnienie uprawnień do zajmowanych stanowisk. Dużą korzyścią dla uczestników jest praktyczny charakter studiów, zajęcia w znacznym procencie realizowane są w sposób warsztatowy. Omawiane zagadnienia popierane są praktycznymi przykładami, które później nierzadko są wykorzystywane i wdrażane przez uczestników w jednostkach, w których są zatrudnieni. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia są praktykami, poprzez co przekazywana przez nich wiedza nie jest jedynie wiedzą akademicką, ale również dużym bagażem doświadczeń zgromadzonych w ciągu ich wieloletniej pracy.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej.

Warunki ukończenia studiów

• Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów.
• Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
• Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną oraz projektem grupowym z wybranych przedmiotów.
• Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).

Prowadzący

• Aneta Rozwadowska-Jachacz
• Jarosław Ciesielski
• Mariusz Szczubiał
• dr Artur Bartoszewicz
• Iwona Sługocka
• Tomasz Kowalewski
• Elżbieta Garczarek

Program

1. Finanse Publiczne – prawne aspekty działalności:
a) finanse publiczne w Polsce – organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w oparciu o obowiązujące akty prawne,
b) finanse publiczne w UE – instytucje, polityki europejskie, inicjatywy i programy wspólnotowe i ich podstawy prawne,
c) fundusze europejskie w finansach publicznych w Polsce.

2. Planowanie finansowe w JSFP:
a) planowanie operacyjne i strategiczne,
b) rachunkowość zarządcza,
c) zarządzanie ryzykiem.

3. Rachunkowość i sprawozdawczość w JSFP:
a) rachunkowość i sprawozdawczość jednostek sektora rządowego,
b) rachunkowość i sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego,
c) rachunkowość i sprawozdawczość w zakresie środków UE,
d) system podatkowy w Polsce.

4. System zamówień publicznych w jednostce administracji publicznej:
a) zasady udzielania zamówień publicznych,
b) od wszczęcia do zakończenia procedury – dokumentacja postępowania,
c) środki ochrony prawnej.

5. Kontrola, audyt i odpowiedzialność w JSFP:
a) audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej,
b) audyt i kontrola funduszy UE,
c) dyscyplina finansów publicznych.
6. Jakość w administracji publicznej kontra postawa polskiego urzędnika:
a) psychologia i socjologia w administracji,
b) etyka i urzędowa dyplomacja,
c) wizerunek urzędnika – metody i techniki wystąpień publicznych.

7. Nowoczesne metody zarządzania finansami w sektorze publicznym:
a) budżetowanie zadaniowe,
b) zarządzanie projektami,
c) partnerstwo publiczno-prywatne.

8. Kontrola zarządcza – ocena działalności jednostki – warsztaty praktyczne.

9. Egzaminy

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 188 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
– sobota 8.45 – 17.30
– niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych.

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
– 250 zł opłata wpisowa
– 5400 zł w przypadku płatności jednorazowej *
– 5900 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 2950 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez ALK nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Katarzyna Rogalińska-Gajewska
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 23 52
krogalinska@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

 

 

Terminy

22 10 2022 - Warszawa/Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję