Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XXII Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Studia podyplomowe MDDP Akademia Biznesu

Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XXII Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Kategoria: ,
Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Korzyści dla uczestników

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym, nabywa umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.

Adresaci studiów

Studia skierowane są zarówno do aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy, kompetencji jaki i do osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie.

Warunki ukończenia studiów

• Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z egzaminów przeprowadzanych w ramach poszczególnych bloków tematycznych.
• Zaliczenie odbywa się w formie czterech egzaminów cząstkowych (dwa egzaminy w ramach modułu KADRY i dwa egzaminy w ramach modułu PŁACE) – realizacja każdego z czterech bloków tematycznych kończy się egzaminem.
• Egzaminy są przeprowadzane w formie testu (obejmującego pytania zamknięte i otwarte) lub studium przypadku.

Kierownik studiów

dr Magdalena Kuba – Doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy i ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w okresie 2014-2015; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; autor blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy; wykładowca uznanych studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych, oraz MBA; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy i ochrony danych osobowych; wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej; autor rozprawy doktorskiej pt. „Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy” wyróżnionej nagrodą I stopnia przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Prowadzący

• Edyta Nurzyńska-Wereszczyńska

• Małgorzata Nowicka

• Iwona Sarna

• Edyta Olińska

• dr Magdalena Kuba

• dr Arleta Nerka

• dr hab. Teresa Wyka

Program

MODUŁ KADRY

BLOK I – NAWIĄZANIE, ZMIANA I USTANIE STOSUNKU PRACY – m.in.:
• Podstawy zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego
• Sposoby zmiany warunków pracy i płacy
• Sposoby ustania stosunku pracy

BLOK II – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY – m.in.:
• Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
• Rozliczanie czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy
• Dokumentacja pracownicza
• Rozwiązania antydyskryminacyjne i antymobbingowe w organizacji
• Prawne uwarunkowania poddawania pracownika kontroli
• Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
• Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
• Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
• Zasady współpracy ze związkami zawodowymi i radami pracowniczymi

MODUŁ PŁACE

BLOK III – WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU PRACY – m.in.:
• Składniki wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
• Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
• Ochrona wynagrodzenia za pracę
• Zasady rozliczania podróży służbowych
• Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

BLOK IV – UBEZPIECZENIA I PODATKI – m.in.:
• Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
• Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych należności
• Systemy kadrowo-płacowe

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin: 192 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
• sobota 8.45 – 15.45
• niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• CV
• 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• kopia dowodu osobistego
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
• 200 zł opłata wpisowa
• 6100 zł w przypadku płatności jednorazowej *
• 6400 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 3200 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

logo_pl_nowe

 

 

Terminy

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję