Kadry i płace w prawie oraz praktyce – 28 edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Studia podyplomowe MDDP Akademia Biznesu

Kadry i płace w prawie oraz praktyce – 28 edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Kategoria: ,

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych pracownika, rozliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, dokumentacji: kadrowej, podatkowej oraz ZUS, jak również systemów kadrowo-płacowych. Program obejmuje kompleksowy zakres informacji potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Korzyści dla uczestników

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, wybranych aspektów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi aspektami funkcjonowania pracodawców w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym oraz nabywa umiejętności pozwalające na samodzielne wykonywanie obowiązków w zespole kadrowo-płacowym.

Adresaci studiów

Studia skierowane są zarówno do aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy i kompetencji, jak i do osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie.

Warunki ukończenia studiów

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z egzaminów przeprowadzanych w ramach czterech bloków tematycznych (z wybranych zagadnień).

Zaliczenie odbywa się w formie czterech egzaminów cząstkowych (dwa egzaminy w ramach modułu KADRY i dwa egzaminy w ramach modułu PŁACE) – realizacja każdego z czterech bloków tematycznych kończy się egzaminem.

Egzaminy są przeprowadzane w formie testu (obejmującego pytania zamknięte/otwarte) lub studium przypadku.

Kierownik studiów

dr Magdalena Kuba – doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy i ochrona danych osobowych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w okresie 2014-2015; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; zajmuje się wdrażaniem rozwiązań z zakresu prawa pracy oraz standardów RODO w różnego typu organizacjach; wykładowca uznanych studiów podyplomowych na kierunkach m.in.: kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych, oraz MBA; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy i ochrony danych osobowych; wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej; autor rozprawy doktorskiej pt. „Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy” (Warszawa 2014) wyróżnionej nagrodą I stopnia przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz współautor komentarza do RODO (red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz; Warszawa 2014) wyróżnionego nagrodą Forum Prawa Mediów Elektronicznych.

Prowadzący

• Edyta Nurzyńska-Wereszczyńska

• Iwona Sarna

• Edyta Olińska

• dr Magdalena Kuba

• dr Arleta Nerka

• dr hab. Teresa Wyka

Program

Sesja integracyjna

MODUŁ: KADRY
BLOK I. NAWIĄZANIE, ZMIANA I USTANIE STOSUNKU PRACY – m.in.:

• Podstawy zatrudnienia

• Sposoby zmiany warunków pracy i płacy

• Sposoby ustania stosunku pracy

• Źródła prawa pracy

BLOK II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY – m.in.:

• Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

• Rozwiązania antydyskryminacyjne i antymobbingowe

• Dokumentacja pracownicza

• Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników

• Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika

• Zasady współpracy ze związkami zawodowymi i radami pracowników

• Obowiązki pracodawcy w sferze bezpieczeństwa i higiena pracy

• Czas pracy, urlopy i inne zwolnienia z pracy

• Uprawnienia związane z rodzicielstwem

• Prawne aspekty kontroli pracownika

• Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

• Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

MODUŁ: PŁACE
BLOK I. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU PRACY – m.in.:

• Źródła prawa pracy dotyczące wynagrodzeń

• Składniki wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy

• Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

• Ochrona wynagrodzenia za pracę

• Podróże służbowe

• Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

BLOK II. UBEZPIECZENIA I PODATKI – m.in.:

• Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

• Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek oraz innych należności

• Systemy kadrowo-płacowe

EGZAMINY

SESJA INTEGRACYJNA

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin: 192 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
 • sobota 8.45 – 15.45
 • niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
• 250 zł opłata wpisowa
• 6700 zł w przypadku płatności jednorazowej *
• 7200 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 3600 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt: krogalinska@kozminski.edu.pl

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Katarzyna Rogalińska-Gajewska
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 23 52
krogalinska@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

 

Terminy

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję